იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

საბანკო რეკვიზიტები სწავლის საფასურის გადახდისათვის

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი -TRESGE22
სახაზინო კოდი -709067289
უნდა მიეთითოს: პირადობის ნომერი, სახელი, გვარი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კურსი

საბანკო რეკვიზიტები მობილობის, დიპლომის, აღდგენის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის რეგისტრაციისათვის

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი -TRESGE22
სახაზინო კოდი -709067268
უნდა მიეთითოს: პირადობის ნომერი, სახელი, გვარი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კურსი, კრედიტის რაოდენობა

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.