იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მანანა ალადაშვილი

პროექტის სახელწოდება - „თელავი და ინოვაციური ტურისტული მარშრუტები“

კვლევის ფუნდამენტური მიზანია - განსხვავებული ახალი ინოვაციური  ტურისტული მარშრუტების კვლევა, შეფასება, მარკირება და მათი ჩართვა ტურისტული პროდუქტის ფორმირების პროცესში, ინფორმაციისა და ცნობადობის გაზრდა ბეჭდური და ონლაინ საცნობარო მასალებით..

კვლევის გამოყენებითი მიზანი -   კვლევის შედეგები ხელს შეუწყობს  თელავის მუნიციპალიტეტში  ტურიზმის გაძლიერებას , ტურიზმის ინდუსტრიის სექტორში, ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობებსა და  უნივერსიტეტის სამეცნიერო წრეებს შორის ურთიერთჩართულობას; წვლილს შეიტანს  თელავის ისტორიულ-კულტურული და ბუნებრივი მრავალფეროვანი მემკვიდრეობის დაცვის  და პოპულარიზაციის კუთხით;

კვლევის შედეგად შეიქმნება  ტურისტული საინფორმაციოგზამკვლევი“,  რომლის მეშვეობით  წარმოდგენილი იქნება სრული  ინფორმაცია მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის მასშტაბით არსებული ყველა ძირითადი კულტურული, ისტორიული და ბუნების ძეგლების შესახებ.

თელავი_ტურისტული გზამკვლევი.pdf


1. პროექტის სახელწოდება:  "უნივერსიტეტსა და საწარმოს შორის ურთიერთობა შვილობილი კომპანიების ქსელის მეშვეობით (UNISON) 

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელ: თ. ასლანიშვილი

დამფინანსებელი ორგანიზაცია ევროკომისია

15.10.2016-14.10.2019

პროექტის მიზანია ხელიშეუწყოს უნივერსიტეტსა და საწარმოებს შორის ურთიერთობებს შვილობილი კომპანიების ქსელების მეშვეობით.

უნივერსიტეტში გამოყოფილია ფართობი, სადაც უნდა განთავსდეს პროექტით გათვალისწინებული კომპიუტერული ტექნიკა და კვლევისათვის საჭირო აღჭურვილობა, რაც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტში წარმოებულ კვლევებს.

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.