იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სამაგისტრო პროგრამა: მევენახეობა-მეღვინეობა

 

ინგლისურ ენაზე ხორციელდება შემდეგი სასწავლო კურსები:

1.ენოქიმია- 5 კრედიტი  ( მე-3 სემესტრი)

2. სპეციალური ღვინოების ტექნოლოგია- 5 კრედიტი ( მე-3  სემესტრი)

3. მევენახეობა-მეღვინეობის წარმოების მენეჯმენტი- 5 კრედიტი( მე-2  სემესტრი)

4. დარგობრივი (მევენახეობა-მეღვინეობისთვის) უცხო ენა ( ინგლისური 1 სემესტრი 5 კრედიტი);
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  1. „მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სავალდებულო სასწავლო კურსებად ისწავლება: დარგობრივი უცხო ენა 1 (ინგლისური მეტეოროლეგებისთვის) -  სწავლების I სემესტრში (5 კრედიტი)

 

  1. დადარგობრივი უცხო ენა 2 (ინგლისური მეტეოროლეგებისთვის)  - სწავლების II სემესტრში (5 კრედიტი).
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

(სემესტრები თავისუფალია არჩევითობის მიხედვით)

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

  1. საგანი-დროის მენეჯმენტი- 4 კრედიტი

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამა

  1. საგანი-ბიზნეს კომუნიკაცია-4 კრედიტი

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა

  1. საგანი-გლობალური ეკონომიკა-5 კრედიტიჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსები

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ინგლისური ენა და ლიტერატურა

    სასწავლო კურსის დასახელება

სასწავლო სემესტრი

კრედიტების რაოდენობა

ქვეყანათმცოდნეობა

V

5

2.

ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა

VIII

5

3.

ინგლისური ენის თეორიული ფონეტიკა

VII

5

4.

ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია

VII

5

5.

ინგლისური ენის სტილისტიკა

VIII

5

6.

ლიტერატურული შედევრები და ფილმის სემინარი

VII

5

7.

მედიის ენა

VII

5

8.

ტექსტი და კომუნიკაცია

II

5

9.

ჟანრების პოეტიკა

V

5

10.

ფონეტიკა-აუდირება

I

5

11.

საერთაშორისოსასერთიფიკატოგამოცდისმოსამზადებელი კურსი

VII

5

12.

ბრიტანეთისა და ამერიკის ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები

V

5დამატებითი პროგრამა - ინგლისური ენა და ლიტერატურა

    სასწავლო კურსის დასახელება

სასწავლო სემესტრი

კრედიტების რაოდენობა

1.

ამერიკის ისტორია

VII

5

2.

ანალიზური კითხვა/ტექსტის ინტერპრეტაცია

VIII

5

3.

ბიზნეს ინგლისური

VIII

5

4.

ბრიტანეთის ისტორია

VII

5

5.

ინგლისურენოვანი მედიის ენა

VII

5

10.

ტურიზმის ენა

VIII

5

11.

დიპლომატიის ენა

VIII

5სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე“

 

    სასწავლო კურსის დასახელება

სასწავლო სემესტრი

კრედიტების რაოდენობა

1.

ინგლისური ენა B2+

I

5

2.

ინგლისური ენა C1-

I

5

3.

პრაგმატიკა და დისკურსი

II

5

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.