ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორია 

ისტორია (minor)
ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა (minor)
ინგლისური ენა და ლიტერატურა

ინგლისური ენა და ლიტერატურა (minor)

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია (ძირითადი)

სასურსათო ტექნოლოგია (MINOR)

აგრონომიის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამა

აგრონომია დამატებითი პროგრამა

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დაწყებითი განათლება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.