იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი

პროექტის სახელწოდება - ,,ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება კახეთში - ლეკები (ხუნძები-ავარები)’’

კვლევის ფუნდამენტური მიზანია - ხუნძი(ავარელი) და ქართველი მოსახლეობის საერთო ისტორიიის და კეთილმეზობლური ურთიერთიერთობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ხუნძი(ავარელი) მოსახლეობის ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელის შეწყობა

კვლევის გამოყენებითი მიზანია - ხუნძი(ავარელი) და ქართველი მოსახლეობის ურთიერთობის საერთო ისტორიის, ტრადიციების, ადათების, ქცევის ნორმების, ახლო კულტურული, ნათესაური კავშირების შესწავლა, თვისობრივად განსხვავებული მასალების მოძიება, კვლევა, დამუშავება და მიღებული შედეგების წიგნად გამოცემა

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.